Telpu noma

SIA “VTU Valmiera” iznomā telpas

SIA „VTU Valmiera” iznomā telpas „Brandeļi” Kocēnu pagastā Kocēnu novadā semināriem, konferencēm, kursiem un citiem pasākumiem.

 

Uzņēmums piedāvā divas gaišas un mūsdienīgi iekārtotas auditorijas, kuras būs piemērotas gan diskusijām un apmācībām, gan prezentācijām un citiem sarīkojumiem. Katrā no tām ērti un komfortabli jutīsies no 20 līdz 40 personas.

 

Telpas daļēji aprīkotas ar semināriem, apmācībām u.tml. pasākumiem nepieciešamiem tehniskiem līdzekļiem.

 

Ērtībām izmantojama arī neliela telpa kafijas pauzes organizēšanai.

Papildus informācija:

Tel.: 64222021

E-pasts: gramatvediba@vtu-valmiera.lv

Noteikumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“VTU VALMIERA”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003004220

„Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV – 4220

SASKAŅOTS

ar ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2.1.

(ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2.1., 28.02.2013.)

 APSTIPRINĀTS

ar valdes lēmumu Nr.2.1.

(valdes sēdes protokols Nr.4, 25.02.2013.)

Noteikumi

par nekustamo īpašumu iznomāšanas un nomas kārtību

 Izdoti saskaņā ar Publiskas personas

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas  

novēršanas likuma 6.4 panta pirmo un sesto daļu 

  I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VTU Valmiera” (turpmāk – Sabiedrība) īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu vai to daļu (nekustamais īpašums kopā vai katra tā daļa atsevišķi turpmāk – nekustamais īpašums) iznomāšanas un nomas kārtību.

II. Nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtība

2. Iznomājamo nekustamo īpašumu sarakstu apstiprina Sabiedrības valde.

3. Informācija par iznomāšanai paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem pastāvīgi tiek publicēta Sabiedrības mājas lapā www.vtu-valmiera.lv.
4. Nekustamo īpašumu iznomā atbilstoši tā mērķim, pamatojoties uz juridiskas vai fiziskas personas iesniegumu (paraugs pielikumā Nr.1).
5. Saņemot Noteikumu 4.punktā noteikto iesniegumu, Sabiedrība publicē mājas lapā paziņojumu par saņemto iesniegumu un norāda termiņu, kurā citas personas ir tiesīgas iesniegt iesniegumu par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanu. Šajā punktā noteiktais termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) darba dienām no paziņojuma publicēšanas.
6. Ja Noteikumu 5.punktā noteiktā termiņā netiek saņemts citas personas iesniegums par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanu, tad Noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma iesniedzējam ir tiesības pretendēt uz nomas tiesisko attiecību nodibināšanu.
7. Ja Noteikumu 5.punktā noteiktā termiņā tiek saņemts citas personas iesniegums par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanu, tad Sabiedrība starp iesniegumu iesniedzējiem rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši Sabiedrības valdes apstiprinātiem izsoles noteikumiem.
8.Noteikumu 5.punkts netiek piemērots, ja par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanu Noteikumu 4.punktā noteikto iesniegumu iesniegusi tikai viena persona un tā atbilst kādai no šādām kategorijām:
8.1.        Publiska persona;
8.2.        Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus;
8.3.        Kapitālsabiedrība, kas ar Sabiedrību atrodas viena koncerna sastāvā;
8.4.        Kapitālsabiedrība, kuras dalībnieks ir Sabiedrības dalībnieks.
9. Ja Noteikumu 4.punktā noteiktais iesniegums saņemts no Noteikumu 8.punktā minētās personas un 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas, netiek saņemts citas personas iesniegums par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanu, tad iesnieguma iesniedzējam ir tiesības pretendēt uz nomas tiesisko attiecību nodibināšanu.
10. Ja Noteikumu 4.punktā noteiktais iesniegums saņemts no Noteikumu 8.punktā minētās personas un 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas, tiek saņemts arī citas Noteikumu 8.punktā minētās personas iesniegums par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanu, tad priekšroka pretendēt uz nomas tiesisko attiecību nodibināšanu ir personai, kura atbilstoši Noteikumu 8.punkta numerācijai ierindota augstāk. Ja šajā punktā noteiktā kārtībā nav iespējams noteikt personu, kurai ir tiesības pretendēt uz nomas attiecību nodibināšanu, tad tiesības tiek piešķirtas personai, kura pirmā iesniegusi iesniegumu par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanu.
11. Ja Noteikumu 4.punktā noteiktais iesniegums saņemts no Noteikumu 8.punktā minētās personas un 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas, tiek saņemts citas personas, kas nav noteikta Noteikumu 8.punktā, iesniegums par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanu, tad Sabiedrība starp iesniegumu iesniedzējiem rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši Sabiedrības valdes apstiprinātiem izsoles noteikumiem.
12. Saņemot Noteikumu 4.punktā noteikto iesniegumu, Sabiedrības atbildīgie darbinieki sniedz valdei priekšlikumus par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanas iespējām un lietderību.
13. Lēmumu par nekustamā īpašuma iznomāšanu pieņem Sabiedrības valde. Sabiedrības valde objektīvu iemeslu dēļ ir tiesīga atteikt iznomāt konkrēto nekustamo īpašumu.
14. Sabiedrības dalībnieku sapulce, savas kompetences ietvaros, pieņem lēmumu par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu Sabiedrības valdei par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanu, ja nomas līguma kopējā nomas maksas summa par visu nomas līguma darbības termiņu pārsniedz Ls 60000,00, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
15. Sabiedrība sagatavo nomas līgumu, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un Noteikumu 4.punktā noteiktā iesniegumā norādīto informāciju.
16. Pirms un pēc nomas līguma noslēgšanas Sabiedrība publicē Latvijas Republikas normatīvos aktos noteikto informāciju par iznomāšanai paredzēto un jau iznomāto nekustamo īpašumu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā.
17. Informāciju par iznomāšanai paredzēto un jau iznomāto nekustamo īpašumu var nepublicēt, ja:
17.1.     Sabiedrība savu nekustamo īpašumu iznomā Noteikumu 8.punktā noteiktai personai;
17.2.     zeme tiek iznomāta uz tās esošas un citai personai piederošas ēkas (būves) uzturēšanai;
.17.3.     nekustamais īpašums tiek nodots nomniekam vienreizējā lietošanā ne ilgāk kā uz 10 dienām

 

III. Nekustamo īpašumu nomāšanas kārtība

18. Sabiedrības atbildīgie darbinieki izvērtē nekustamo īpašumu nomas nepieciešamību un nosaka nekustamam īpašumam izvirzāmās nomas prasības, tajā skaitā līgumsaistību nosacījumus.

19. Lēmumu par nekustamā īpašuma nomas nepieciešamību un nekustamam īpašumam izvirzītajām nomas prasībām pieņem Sabiedrības valde.
20. Sabiedrība veic nomājamā nekustamā īpašuma izvēli, ņemot vērā nekustamam īpašumam izvirzītās nomas prasības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
21. Lēmumu par konkrētā nekustamā īpašuma nomāšanu pieņem Sabiedrības valde.
22. Sabiedrības dalībnieku sapulce, savas kompetences ietvaros, pieņem lēmumu par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu Sabiedrības valdei par konkrētā nekustamā īpašuma nomāšanu, ja nomas līguma kopējā nomas maksas summa par visu nomas līguma darbības termiņu pārsniedz Ls 60000,00, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
23. Sabiedrība un nekustamā īpašuma iznomātājs vienojas par nomas nosacījumiem, ņemot vērā Sabiedrības izvirzītās nekustamā īpašuma nomas prasības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
24. Pirms un pēc nomas līguma noslēgšanas Sabiedrība publicē Latvijas Republikas normatīvos aktos noteikto informāciju VAS „Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā.
25. Informāciju par nomāto un nomai paredzēto nekustamo īpašumu var nepublicēt, ja:

25.1.     Sabiedrība nekustamo īpašumu nomā no Noteikumu 8.punktā noteiktās publiskās personas;

25.2.     zeme tiek nomāta uz tās esošas Sabiedrībai piederošas ēkas (būves) uzturēšanai;

25.3.     nekustamais īpašums tiek nodots Sabiedrībai vienreizējā lietošanā ne ilgāk kā uz 10 dienām.

 

  1. IV. Noslēguma jautājums

26. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 18.martā. 

 

Saimnieciskās daļas direktors          L.Skromulis

Juridiskās un personāla daļas vadītāja       Z.Ivule

Pielikums Nr. 1 veidlapa (word doc.)

 

Platības

SIA „VTU Valmiera” objektu iznomājamās platības (uz 16.04.2018.)

  1. “Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā
Nr.

p.k.

Iznomājamais objekts Kopējā platība m² Tehniskais stāvoklis Infrastruktūra Izmantošanas iespējas
1. Telpa ēkas 1. stāvā 15.4 Ļoti labā tehniskā stāvoklī. Centralizētā apsilde. Biroja izvietošanai.
2. Ēkas 3. stāva daļa 286.7 Ļoti labā tehniskā stāvoklī. Atsevišķa ieeja. Centralizētā apsilde, 2 sanitārie mezgli. Biroja izvietošanai
  1. Stacijas ielā Nr. 1, Valmierā
Nr.

p.k.

Iznomājamais objekts Kopējā platība m² Tehniskais stāvoklis Infrastruktūra Izmantošanas iespējas
1. Ēkas daļa – divas atsevišķas telpas 2. stāvā. 30.6 Rekonstruētā ēkā. Baltā apdare Ieeja caur koplietošanas telpām. Pieejams pacēlājs personām ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslos. Centralizētā apsilde. Biroja izvietošanai
2. Sanitārie mezgli 1. stāvā (divas tualetes, tualete personām ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslos, telpa bērna aprūpei un pabarošanai). 10.1 Ļoti labā tehniskā stāvoklī Pilnīgi aprīkoti darbības nodrošināšanai. Komercdarbības veikšanai