Atalgojuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„VTU VALMIERA”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003004220

“Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV-4220

 

 

APSTIPRINĀTS

ar valdes lēmumu Nr.5.1.

(valdes sēdes protokols Nr.25; 17.12.2018.)

 

 

Atalgojuma politika

 

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU Valmiera” (turpmāk – Sabiedrība) atalgojuma politikas mērķis ir noteikt Sabiedrības darbinieku atalgojuma pamatprincipus, saglabājot, piesaistot, motivējot un attīstot profesionālus darbiniekus, līdz ar to veicinot Sabiedrības noteikto darbības mērķu, attīstības virzienu un uzdevumu izpildi.
 2. Atalgojuma politika ir vērsta uz stabilu, vienmēr laikus izmaksātu un konkurētspējīgu darbinieku darba samaksu ar sociālajām garantijām.
 3. Atalgojuma politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai.
 4. Atalgojuma politikas pamatprincipi:
  • nodrošināt Sabiedrības darbiniekiem atalgojuma līmeni, kas ir atbilstošs Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējam līmenim konkrētā reģionā, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs publicēto informāciju par darba samaksu strādājošiem pa darbības veidiem, situāciju Latvijas darba tirgū un atbilstoši Sabiedrības finanšu situācijai;
  • nodrošināt atalgojuma sistēmas atbilstību uzņēmuma ilgtermiņa interesēm un attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem;
  • nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus;
  • nodrošināt atalgojuma sasaisti ar Sabiedrības darbības rezultātiem un darbinieka individuāliem sasniegumiem un individuālo ieguldījumu Sabiedrības mērķu sasniegšanā, ņemot vērā ikgadējos darbinieku novērtēšanas rezultātus atsevišķām amatu grupām;
  • veicināt darbinieku profesionālās kvalifikācijas, darba pienākumu izpildes kvalitātes un darba rezultātu paaugstināšanu;
  • veicināt darbinieku motivāciju.
 5. Sabiedrības atalgojuma struktūru veido:
  • atalgojuma nemainīgā daļa (mēneša darba alga vai stundas tarifa likme, kuru nosaka, pamatojoties uz amata kategoriju, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām);
  • atalgojuma mainīgā daļa (nosaka papildus atalgojuma nemainīgajai daļai atbilstoši noteiktā laika periodā sasniegtajiem darba rezultātiem un darbinieka attieksmei pret pienākumu izpildi saskaņā ar Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem).
 6. Atalgojuma sistēmas mainīgo daļu veido:
  • piemaksas, kuras nosaka, pamatojoties uz Darba likumu un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem;
  • novērtējuma prēmijas un naudas balvas, kuras nosaka, pamatojoties uz Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem;
  • pabalsti, kurus nosaka, pamatojoties uz Darba likumu, Koplīgumu un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 7. Atalgojuma politika stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

 

 

 

Juridiskās un personāla daļas vadītāja                                                                Zane Ivule